Umowa licencyjna

Umowa licencyjna dotycząca udziału w gry PANZAR


WSZELKIE UŻYCIE PROGRAMU LUB JEGO CZĘŚCI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE UŻYCIE ŹRÓDEŁ PROJEKTU PANZAR BĘDZIE OZNACZAĆ, ŻE W PEŁNI ZAPOZNAŁEŚ SIĘ, ZROZUMIAŁEŚ I ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI PONIŻSZEJ UMOWY, ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ICH NARUSZENIE. WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY I ZAŁĄCZNIKÓW DO NIEJ BĘDĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW TESTOWANIA PROJEKTU PANZAR


Wieloosobowa gra sieciowa (ang. massively multiplayer online game, w skrócie MMOG) PANZAR, zwana w dalszej części PANZAR lub Grą) opracowywana jest przez firmę VAKS LLC. Prawa autorskie i prawa powiązane do PANZAR posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OVALIS INVESTMENTS LIMITED (zwana w dalszej części Właścicielem Projektu) utworzona zgodnie z prawem Republiki Cypru.

1. Główne terminy i definicje

Programiści będą oznaczać osoby, które opracowały poszczególne części składowe Gry.

Administracja będzie oznaczać osoby, które zostały upoważnione przez Właściciela Projektu do specjalnego korzystania z projektu, w tym zarządzania, i które działają w imieniu Właściciela Projektu, chyba że postanowiono inaczej.
Witryna Internetowa oznaczać będzie zespół zasobów internetowych on-line umieszczony na domenach panzar.com, panzar.ru, forgedbychaos.com i innych.
Program oznaczać będzie elementy oprogramowania, zarówno niezależnego, jak i zbiorowego, znajdujące się na serwerze Administracji lub Programisty na Witrynie Internetowej lub na witrynach internetowych osób trzecich w Internecie.
Użytkownik oznaczać będzie każdą osobę, która ma dostęp do Gry lub Witryny Internetowej przez Internet lub w inny sposób, która nie podlega ograniczeniom prawnym użytkowania usług gier on-line.
Zawartość oznaczać będzie materiały fotograficzne, wideo, audio, graficzne, tekstowe i inne umieszczone przez Administrację, Programistę lub innego posiadacza praw autorskich do Gry.
Materiały oznaczać będą materiały fotograficzne, wideo, audio, graficzne i tekstowe umieszczone w grze lub na Witrynie Internetowej za zgodą odpowiednich posiadaczy praw autorskich.
Gra będzie oznaczać zespół składający się z Programu, Witryny Internetowej i Zawartości stanowiący połączenie funkcjonalności, narzędzi i usług przeznaczonych do osobistego, niekomercyjnego użycia przez Użytkownika.
Moderator oznaczać będzie osobę upoważnioną przez Administrację do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy oraz innych zasad Gry, i który posiada uprawnienia do przeprowadzania czynności związanych z Użytkownikami w imieniu Administracji, przewidzianych niniejszą Umową.
Projekt oznaczać będzie całość składającą się z Gry, Użytkowników, Moderatorów i Administracji.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsza Umowa (zwana w dalszej części Umową) reguluje stosunki powstałe w trakcie przeprowadzania testów między Administracją a nieograniczoną liczbą Użytkowników na terytorium Federacji Rosyjskiej, krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Gruzji.
2.2 Użytkownik niniejszym gwarantuje, że nie podlega żadnym ograniczeniom użytkowania usług on-line, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy lub został należycie uprawniony w formie określonej przez prawo przez swoich rodziców lub przedstawicieli prawnych.
2.3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i będą wiążące dla stron. Załączniki do Umowy są publikowane przez Administrację na Witrynie Internetowej i są dostępne pod adresem http://panzar.ru.
2.4. Niniejsza Umowa i załączniki do niej mogą być w dowolnym momencie zmieniane lub uzupełnienia przez Administrację bez wcześniejszego lub późniejszego powiadomienia Użytkownika.
Nieprzerwany udział Użytkownika w Projekcie po wprowadzeniu zmian do Umowy będzie wskazywać na wyrażenie przez Użytkownika zgody na zmiany do Umowy oraz jego/jej akceptację ważnej wersji Umowy.
2.5. Administracja w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu jakiejkolwiek bezpośredniej lub pośredniej szkody Użytkownika, która może wystąpić w związku z użytkowaniem lub brakiem możliwości użytkowania Gry lub świadczonych usług, w tym, między innymi, uszkodzenia komputera Użytkownika lub dowolnego innego sprzętu, oprogramowania lub innej szkody.

3. Prawa i obowiązki Administracji

3.1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika ważnej Umowy, Administracja będzie mieć prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia udziału Użytkownika w Grze lub dostępu Użytkownika do Gry, wedle wyłącznego własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia, jak również prawo do odmówienia użytkownikowi dalszego świadczenia Usług w Grze, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkody, którą może ponieść Użytkownik z powodu tych działań.
3.2. Administracja zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonalności Gry według własnego uznania, bez konieczności powiadomienia Użytkowników.
3.3. ADMINISTRACJA NIE ZAPEWNIA ŻADNEJ GWARANCJI BEZAWARYJNEGO I BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA GRY, ANI NIE GWARANTUJE, ŻE GRA NIE ZAWIERA ŻADNYCH SZKODLIWYCH PROGRAMÓW LUB KOMPONENTÓW.
3.4. Wszelkie cechy i parametry elementów Gry, jak również zasady ich tworzenia, w tym parametry obiektów Gry i środowiska Gry, oceny i inne cechy i wartości, mogą być modyfikowane przez Administrację bez obowiązku powiadamiania Użytkowników.
3.5. Wszelkie Materiały zamieszczane przez Użytkownika w Grze mogą być usuwane przez Moderatora lub Administracje bez powiadomienia autora i innych Użytkowników.
3.6. Administracja będzie zarządzać Grą i procesami Gry według własnego i wyłącznego uznania.
3.7. Administracja ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności określoną przez Administrację. Administracja nie będzie ujawniać danych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązującym prawie.
3.8. W szczególnych przypadkach Administracja będzie mieć prawo do dostarczenia organom ścigania danych na temat Użytkownika, który narusza Umowę lub wymogi obowiązujących przepisów.

4. Prawa i obowiązki Użytkownika


4.1. Użytkownik będzie przestrzegać niniejszej Umowy ze wszelkimi zmianami, które mogą być od czasu do czasu do niej wprowadzane.
4.2. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się z obowiązującą Umową, Użytkownik musi zakończyć udział w Grze, jak również wszelkie inne korzystanie z Projektu. Korzystanie z Gry, jak również korzystanie z całości lub części usług związanych z Grą będzie oznaczać akceptację przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy Licencyjnej.
4.3. Użytkownik nie będzie ujawniać lub dostarczać osobom trzecim (z wyjątkiem osób nieletnich, którym zapewniono dostęp do Konta) swoich danych identyfikacyjnych, na podstawie których można potwierdzić dane Użytkownika w każdej części Gry.
4.4. Użytkownik nie może przeprowadzać analizy kodu, dekompilacji lub deasemblacji Gry, modyfikacji Gry, tworzyć produktów pochodnych na podstawie Gry lub jakiejkolwiek jej części.
4.5. Użytkownik nie będzie organizować, ułatwiać lub brać udziału w jakichkolwiek działaniach, które mogą mieć negatywny wpływ na postępy w realizacji Projektu lub korzystanie z niego przez innych użytkowników. WSZELKIE PRÓBY USZKODZENIA LUB ZAKŁÓCENIA NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA PROJEKTU BĘDĄ STANOWIĆ PRZESTĘPSTWO CYWILNE LUB KARNE. W PRZYPADKU PODJĘCIA LUB UDZIAŁU UŻYTKOWNIKA W PODEJMOWANIU TAKIEGO DZIAŁANIA, ADMINISTRACJA PROJEKTU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD UŻYTKOWNIKA PRZEWIDZIANEGO OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

5. Następujące działania Użytkownika są zabronione


5.1. Zmiana zawartości plików i katalogów, które tworzą część Gry z lub bez pomocy osób trzecich.
5.2. Tworzenie lub korzystanie z narzędzi do oszukiwania w grze, modyfikacji lub włamywania się utworzonych przez osoby trzecie, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Projektu.
5.3. Tworzenie lub korzystanie z narzędzi osób trzecich, które automatyzują lub symulują działania Użytkownika w Grze.
5.4. Tworzenie lub korzystanie z narzędzi osób trzecich zaprojektowanych do przechwytywania, analizy lub innego zbierania informacji o Projekcie lub zbierania informacji w ramach Projektu, w tym, między innymi, mechaniki gry, danych osobowych użytkowników i danych statystycznych o projekcie.
5.5. Podejmowanie działań przechwytywania, symulowania i innych dynamicznych działań związanych z komunikatami sieciowymi w Grze. Tworzenie zakłóceń, które hamują wymianę komunikatów sieciowych między elementami Gry.
5.6. Słuchanie, przechwytywanie i inne monitorowanie komunikatów werbalnych nieskierowanych do użytkownika oraz korzystanie z narzędzi przeznaczonych do tworzenia zakłóceń lub hamowania wymiany komunikatów werbalnych między użytkownikami.
5.7 Tworzenie lub używanie narzędzi osób trzecich do zmiany wizualnej prezentacji Gry.
5.8. Korzystanie z Projektu w sposób, który może uniemożliwić normalne funkcjonowanie Projektu.
5.9. Zapewnienie osobom trzecim dostępu do Gry (z wyjątkiem osób nieletnich, którym zapewniono dostęp do Konta) za pośrednictwem Konta Użytkownika. Granie przy wykorzystaniu Kont osób trzecich.
5.10. Korzystanie z informacji kontaktowych Użytkowników w celu rozpowszechniania niechcianych informacji (spam).
5.11. Umieszczanie przedmiotów objętych prawami wyłącznymi w Projekcie bez zgody odpowiednich właścicieli praw autorskich.
5.12. Umieszczanie danych osobowych osób trzecich w Projekcie bez ich zgody, w tym między innymi, osobistych adresów, numerów telefonu, danych paszportowych.
5.13. Umieszczanie reklam komercyjnych, ofert handlowych, informacji promocyjnych lub innych niepożądanych informacji w Projekcie, z wyjątkiem przypadków, gdy umieszczanie takich informacji jest uzgodnione z Administracją.
5.14. Umieszczanie w Projekcie materiałów lub linków do materiałów, które obrażają lub wpływają negatywnie na wiarygodność i godność innych Użytkowników i osób trzecich.
5.15. Umieszczanie obscenicznego lub wulgarnego języka w Projekcie, w tym stosowanie go w Nazwie Użytkownika lub nazwach klanów.
5.16. Umieszczanie w Projekcie złośliwego oprogramowania lub linków, które zawierają lub mogą zawierać złośliwe programy.
5.17. Umieszczanie w Projekcie materiałów pornograficznych lub linków do takich materiałów.
5.18. Umieszczanie w Projekcie gróźb, wezwań do przemocy lub działań niezgodnych z prawem.
5.19. Umieszczanie w Projekcie materiałów zawierających elementy przemocy, okrucieństwa, informacji przerysowujących kwestie rasowe, etyczne lub religijne, jak również linków do takich materiałów.
5.20. Popieranie i demonstrowanie w Projekcie emblematów i symboli nazistowskich.
5.21. Popieranie działalności kryminalnej, umieszczanie w Projekcie przewodników zawierających instrukcje, w jaki sposób podejmować niezgodne z prawem działania.
5.22. Umieszczanie wszelkich innych informacji w Projekcie, które, w ocenie Administracji, są niepożądane, stanowią wykroczenie przeciwko moralności lub etyce lub naruszają obowiązujące przepisy prawne.
5.23. Wykorzystanie projektu do celu popełnienia jakiegokolwiek innego bezprawnego lub kryminalnego czynu niezgodnego z prawem.

6. Wyłączne prawa


6.1. Wyłączne prawa do wszystkich części i przedmiotów składających się na Projekt są własnością Właściciela Projektu i Administracji. Wszystkie prawa zastrzeżone.
6.2. Właściciel Projektu wyraźnie zastrzega sobie wyłączne prawo do tworzenia produktów pochodnych na podstawie Projektu. Oznacza to, że użytkownik nie będzie mieć prawa do tworzenia produktów pochodnych na podstawie Projektu, innych niż na podstawie wyraźnej pisemnej zgody otrzymanej wcześniej od właściciela projektu.
6.3. Tylko Właścicielowi Projektu i jego licencjobiorcom przysługiwać będzie prawo do korzystania z sieciowych komponentów Projektu na swoich serwerach. Mając powyższe na uwadze, użytkownik nie będzie mieć prawa do przechowywania na swoim serwerze elementów Projektu lub programów, które symulują te komponenty, jak również do przechwytywania, symulowania i przekazywania ruchu protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych przez Właściciela Projektu w ramach Projektu, niezależnie od stosowanych metod. Te zakazane metody obejmują, bez ograniczeń, emulację protokołu, odtwarzanie kodu źródłowego, modyfikację Projektu, dodawanie nowych elementów do Projektu, przy użyciu specjalnych narzędzi do korzystania z komponentu sieciowego Projektu na serwerach Użytkownika.
6.4. Wyłączne prawa do Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Projekcie zostaną automatycznie po zamieszczeniu przeniesione na Właściciela Projektu. Zamieszczając Materiały w Projekcie Użytkownik udziela Właścicielowi wyłącznych, nieograniczonych praw do komercyjnego wykorzystania, zamieszczania, modyfikowania, dostosowywania, wydawania, transferowania, udzielania licencji, sprzedaży, tworzenia pochodnych Materiałów i dystrybucji Materiałów Użytkownika w dowolny dostępny sposób w jakimkolwiek celu, który nie jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, bez obowiązku powoływania się na autorstwo Użytkownika i bez wypłaty pieniężnego wynagrodzenia na rzecz Użytkownika.
6.5. Administracja udzieli Użytkownikowi prawa do korzystania z Materiałów innych Użytkowników poprzez przeglądanie, odtwarzanie (w tym kopiowanie), przetwarzanie (w tym drukowania kopii), jak również inne prawa wyłącznie do celów niekomercyjnego użycia, z wyjątkiem przypadków, gdzie takie korzystanie może naruszać interesy posiadaczy praw autorskich chronionych przez prawo.
6.6. Jakiekolwiek korzystanie z przedmiotów objętych prawami wyłącznymi zamieszczonych w Projekcie, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, w całości lub w części, jest zabronione, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, lub gdy właściciel praw autorskich wyraźnie wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z materiałów przez osoby trzecie.

7. Witryny Internetowe i Materiały osób trzecich


7.1. Projekt zawiera linki do innych stron w Internecie, jak również programy, materiały fotograficzne, wideo, audio, graficzne i inne należące do osób trzecich. Fakt, że takie linki do stron lub materiałów osób trzecich są umieszczane w Projekcie nie oznacza, że Administracja popiera, akceptuje lub rekomenduje te strony internetowe lub materiały. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały osób trzecich zamieszczone w Projekcie lub na stronach osób trzecich dostępnych przez linki umieszczone w Projekcie, w tym, między innymi, opinie lub uwagi. Użytkownik będzie korzystać z linków do stron osób trzecich, instalować programy osób trzecich lub w inny sposób korzystać z materiałów osób trzecich na własne ryzyko.
7.2. Niniejsza Umowa nie dotyczy programów, materiałów lub witryn internetowych osób trzecich.

8. Odpowiedzialność stron


8.1. Użytkownik będzie osobiście odpowiedzialny za wszelkie Materiały lub inne informacje, które umieszcza w Projekcie lub w inny sposób przekazuje do wiadomości innych Użytkowników lub udostępnia do publicznej wiadomości.
8.2. Użytkownik zwolni Administrację i osoby trzecie z odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań Użytkownika, w tym, między innymi, naruszenie niniejszej Umowy, praw autorskich, wyłącznych lub innych praw.
8.3. Użytkownik będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane przy użyciu swojego Konta, jak również za przestrzeganie wymogu, by każda inna osoba, która korzysta z konta Użytkownika, zapoznała się z postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy, oraz by taka osoba przestrzegała tych postanowień i Warunków.
8.4. Administracja nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakość i prędkość połączenia internetowego Użytkownika. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych związanych ze świadczeniem usług komunikacyjnych, Użytkownik powinien skontaktować się z dostawcą usług komunikacyjnych.
8.5. Administracja nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zachowanie Użytkowników lub osób trzecich, w tym, między innymi, kradzież, zniszczenie lub nieautoryzowany dostępu do materiałów Użytkowników.
8.6. Administracja i Właściciele Projektu, jak również ich przedstawiciele, w żadnym przypadku nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Użytkowników Projektu lub innych osób trzecich za wszelkie pośrednie, niezamierzone szkody, w tym, między innymi, utratę danych, nadwerężenie wiarygodności, godności i reputacji biznesowej, wszelkie utracone zyski, komunikaty, które wynikają z korzystania z Projektu, jego części składowych i materiałów, do których dostęp został uzyskany w ramach Projektu, nawet jeśli Administracja wskazywała na prawdopodobieństwo wystąpienia takiej szkody.
8.7. Administracja zostanie zwolniona z odpowiedzialności za jakiekolwiek pełne lub częściowe niewykonanie zobowiązań w ramach niniejszej Umowy, jeżeli to niewykonanie wynika z działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnych okoliczności, którym strony nie mogły zapobiec w danych warunkach, w tym niepokoje masowe, zakazujące działania władz, klęski żywiołowe, pożary, katastrofy, a także wynikające z awarii telekomunikacyjnych i sieci elektroenergetycznych, wpływu szkodliwego oprogramowania, jak również nieuczciwego działania osób trzecich mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu lub uszkodzenie zespołu oprogramowania i sprzętu.

9. Zastrzeżenie praw.

Wszystkie tytuły prawne, prawa własności i prawa własności intelektualnej do Projektu (w tym, między innymi, do kont, materiałów multimedialnych, kodu oprogramowania, motywów, obiektów, postaci, nazw postaci, fabuł, dialogów, godnych zapamiętania zwrotów, obiektów topograficznych, koncepcji, obiektów artystycznych, używanego spisu postaci, obrazków budynków i krajobrazów, sekwencji animacji, dźwięków, ścieżek dźwiękowych, efektów dźwiękowych i wizualnych, zwyczajów postaci, przedmiotów praw moralnych, a także wszelkiej powiązanej dokumentacji, „aplikacji” zintegrowanych w Projekcie, stenogramów, danych profilowych postaci, protokołów gry oraz oprogramowania klienta i serwera Projektu), są własnością spółki OVALIS INVESTMENTS LIMITED lub jej licencjobiorców. Gra PANZAR jest chroniona prawami autorskimi i prawami praw powiązanych umów i traktatów międzynarodowych w dziedzinie praw autorskich i praw pokrewnych, jak również przez inne prawa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Części oprogramowania Gry Panzar są włączone na podstawie licencji © 2004-2012 Crytek Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra Panzar może zawierać materiały licencjonowane i licencjobiorcy tych materiałów mogą chronić swoje prawa w przypadku jakichkolwiek naruszeń niniejszej Umowy.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejsza Umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem kraju Użytkownika. Projekt będzie dostępny z innych miejsc z wykorzystaniem Usługi z wyłącznej inicjatywy użytkownika, który będzie ponosić pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących miejscowych przepisów prawa, w zakresie, w którym te prawa mają zastosowanie. Obowiązujące ograniczenia eksportowe odnoszą się do Usługi Projektu i wszelkiego wykorzystywanego oprogramowania.
10.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej stanie się nieprawomocne, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek innego powodu, to postanowienie będzie uważane za oddzielone od niniejszej Umowy, bez szkody ani naruszenia ważności oraz mocy wiążącej innych jej postanowień. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią i zawierają pełne porozumienie między użytkownikiem a Właścicielem Projektu w odniesieniu do Usługi i zastępują wszystkie poprzednio zawarte i istniejące ustne lub pisemne porozumienia i wszelkie inne wymiany komunikatów związanych z Usługą, które mogły istnieć między użytkownikiem a Właścicielem Projektu.

Wsparcie
© 2020 Ovalis Investments Ltd. VAKS LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.